Ruokavirasto kieltää yrityksiltä vitamiinitutkimuksien jakamisen kuluttajille ja ammattilaisille

04.04.2020

Ruokavirasto vetoaa elintarvikelakiin ja kieltää yrityksiltä koronavirukseen liittyvien vitamiinitutkimuksien jakamisen sekä kuluttajille, että myös ammattilaisille

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto sai viikolla useita yhteydenottoja terveystuotealan toimijoilta, kun ilmeni, että kuntien elintarvikevalvojat olivat kieltäneet yrityksiä jakamasta koronavirukseen liittyviä C- ja D-vitamiinitutkimuksia sosiaalisessa mediassa tai internetsivuillaan. Ruokaviraston ohjeistus on herättänyt hämmennystä terveystuotealan toimijoissa. Toimijat kokevat, että viranomaiskielto rajoittaa heidän tiedonvälitystään. Ruokavirasto perustelee kieltoa vedoten elintarvikelakiin ja terveysväiteasetukseen.

Kuluttajien lisäksi Ruokaviraston tulkinta kieltää yrityksiltä koronaan liittyvien vitamiinitutkimuksien antamisen myös ammattilaisille. Kielto ammattilaisille annettavasta tiedosta kattaa sekä terveydenhuollon ammattilaiset, että vähittäiskaupan eli muuan muassa apteekit, terveyskaupat ja päivittäistavarakaupat.

Perusteluissaan viranomainen toteaa, että "Ruokavirasto katsoo, että lääkkeellisiä väitteitä sisältävät viittaukset tieteellisiin tutkimuksiin tai muuhun tietoon sekä lääkkeellisten käyttötarkoituksien esiintuominen esim. linkkinä muihin internetsivustoihin tai videoiden, kuvien, kuluttajakommenttien, tms. kautta, on elintarvikelain 9 §:n vastaista. Niiden kautta kuluttajan annetaan ymmärtää, että yrityksen markkinoimilla elintarvikkeilla tai niiden sisältämillä ainesosilla on sairauksien ennaltaehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen vaikuttavia ominaisuuksia. Vaikka tutkimustuloksia julkaistaisiin erillään varsinaisista tuotteiden markkinointiaineistoista, ovat ne silti säädösten vastaisia, jos kuluttaja pystyy yhdistämään väitetyn ominaisuuden markkinoitaviin tuotteisiin. Myöskään ammattilaisille suunnattujen tuote- tai tutkimustietojen kautta ei saa antaa tietoa, että elintarvikkeena markkinoilla olevalla tuotteella tai sen sisältämillä ainesosilla on lääkkeellisiä vaikutuksia." [Sitaatti on suora kopio Ruokavirastolta 3.4.2020 saadusta vastauksesta].

Elintarvikelain 9§:ssä säädellään elintarvikkeesta annettavia tietoja koskevia yleisiä vaatimuksia ja siinä muun muassa todetaan, että "elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä."

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pitää Ruokaviraston tulkintaa kieltää yrityksiltä vitamiinitutkimuksien jakamisen monelta osin ongelmallisena. Ruokavirastolla ja toimijoilla on erilainen käsitys yrityksien viestinnästä. Ruokavirasto tulkitsee, että yrityksen jakama tutkimuksiin liittyvä informaatio on markkinointia. Terveystuotealan toimijat, kuten muutkin toimijat eri toimialoilla, tekevät kuitenkin markkinoinnin lisäksi myös muunlaista viestintää.

Ei-kaupallista viestintää on monenlainen yrityksien tekemä informatiivinen viestintä. Ei-kaupallinen viestintä voi olla esimerkiksi toimialaa koskeva yleinen viestintä, kuten trendikatsaukset, myynnin kehitys, käyttäjätutkimukset, lehtien artikkelit ja tiedotusvälineiden uutiset sekä toimialaan liittyvä muut tieto esimerkiksi luomu-, luonnontuote- ja biotalouteen liittyvä informaatio. Myös monet yhteiskunnalliset ja kansainväliset asiat liittyvät toimialaan.

Tieteellisien julkaisuiden viestintä ja tiedotus ovat yksi iso alue, jota yritykset tekevät osana toimialan asioiden viestimiseksi yhteiskuntaan päin.

Jos vitamiinitutkimuksien jakaminen perustellusti voidaan kieltää yrityksiltä kuluttajille ja ammattilaisille, niin on syytä harkita lainsäädännön muuttamista joiltain osin.

Tätä ennen on kuitenkin syytä käydä läpi muut demokraattiset keinot, kuten viranomaisneuvottelut, ohjeistuksen täsmentäminen sekä mahdollisesti lainsäädäntömuutosta kevyemmät tavat kuten esimerkiksi kantelu- tai tuomioistuinkäsittely.

Terveystuotealan toimijoiden ja laajemmin koko elintarvikealan toimijoiden sananvaputta ja tiedon välitystä ei ole syytä kaventaa, vaan päinvastoin terveyteen liittyvien kriisien aikana monipuolinen terveyteen liittyvä informaatio tulee olla sallittua vapaassa yhteiskunnassa.


Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto