Ruokavirastosta valmisteilla kantelu oikeuskanslerille

10.04.2020

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on päättänyt tehdä oikeuskanslerille kantelun Ruokaviraston tulkinnasta kieltää elintarvikealan toimijoilta muun muassa vitamiinitutkimuksien jakaminen kuluttajille ja terveydenhuollon ammattilaisille ja vähittäiskaupan ammattilaisille.


Ruokaviraston toiminta on aiheuttanut laaja hämmennystä elintarvikealan toimijoiden ja myös kuluttajien keskuudessa. Aiheeseen liittyviä kirjoituksia on yksinomaan Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton Facebook-sivuilla käynyt lukemassa useat kymmenet tuhannet henkilöt.


Sosiaalisen median keskusteluista voi päätellä, että Ruokaviraston tulkinta koetaan viranomaisen yrityksenä rajoittaa vapaata tieteellisen tukimuksen jakamista kansalaisille, terveydenhuollon ammattilaisille ja vähittäiskaupan ammattilaisille.


Ruokavirasto on ilmoittanut (3.4.2020), että "toistaiseksi Ruokavirasto ei ole puuttuneet elintarvikealan toimijoita edustavien liittojen, yhdistysten, järjestöjen, jne. viestintään." Myöhemmin (7.4.2020) Ruokavirasto ilmoitti "Elintarvikealan toimijoita edustavat tahot, jotka eivät itse ole elintarvikealan toimijoita, eivät kuulu elintarvikevalvonnan piiriin."


Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mielestä Ruokaviraston vihjaus siitä, että jatkossa viranomainen rajoittaisi tai kieltäsi myös elintarvikealan toimijoita edustavien liittojen, yhdistysten, järjestöjen, jne. tieteellisiä tutkimuksia koskevan tiedon jakamista on uhkaus, joka saattaa vaarantaa laajemminkin muun muassa luonnontuote- ja terveystuotealan toimintaa tieteellisen tutkimustiedon saavutettavuuden ja alan ammatillisen koulutuksen jatkumisesta.
Ruokaviraston tulkinnasta ollut hankala saada selvyyttä, sillä tietoa on hajallaan eri puolilla Ruokaviraston nettisivuja, osa tulkinnasta on tullut tietoon kunnallisen valvonnan kautta ja osa kysyttäessä suoraan Ruokavirastolta.


Tieteellisten tutkimuksien jakamiseen liittyvien kieltojen ja rajoituksien vaikutukset elintarvikealan toimijoihin eivät kaikilta osin ole vielä hahmottuneet. Tulkinta koskee kaikkia elintarvikevalvonnan piirissä olevia toimivia, joten vaikutukset saattavat näkyä viiveellä.
Huomionarvoista tilanteessa on se, että elintarvikkeisiin liittyvässä lainsäädännössä ei ole tapahtunut asiaan liittyviä muutoksia. 


Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto tulee kantelussaan pyytämään oikeuskansleria selvittämään, onko Ruokavirasto ja kunnallinen elintarvikevalvonta ylittänyt toimivaltuutensa elintarvikealan toimijoiden muun muassa vitamiinitutkimuksien jakamiskieltoon liittyvässä asiassa.

Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto